SKÅP ”Grus 2”

SKÅP ”Grus 2”
M= Ek, H= 1600, B= 600, Dj= 300, P= 13 500:–